Smart Transport i Distrikt

Aktører i prosjektet: Sykehuset Innlandet
Logistikk
Smart transport i distrikt-prosjektet

«Smart Transport i Distrikt» er et prosjekt som har relevans for flere områder innen helse og folkehelse. Prosjektet skal gjennom samkjøring av vare- og persontransport skape en mer bærekraftig og effektiv logistikk i distriktet.

Dårlig transporttilbud gjør distriktene mindre bærekraftige og mindre attraktive både for næringsliv og befolkning. Det er en stor utfordring å kunne tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distriktene der avstandene er store og transportressursene begrenset. Hovedideen bak prosjektet «Smart Transport i Distrikt» er å skape et felles system for transportplanlegging, der behov for person- og varetransport samordnes for å utnytte transportressursene optimalt. Prosjektperioden er fra 2019 til 2021.

Prosjektet har et mål om en forsøksordning med felles transport av tjenester knyttet til post, varelevering, passasjerer og skoleskyss. Det skal lages et felles system for transportplanlegging, og systemet skal forbedre transporttjenester i distrikter med hensyn til effektivitet, økonomi, kortere reise-og ventetid, kundens opplevelse og miljø. Dette er et spennende prosjekt med overførbarhet til flere områder innen helse og folkehelse, og Helseinn vil bidra til å utnytte og spre prosjekterfaringer og resultater til våre arbeidsområder og medlemmer.

«Smart Transport i Distrikt» er et prosjekt i regi av Hedmark Trafikk. Samarbeidspartnere i prosjektet er: Folldal kommune, Entur, SINTEF, Sykehuset Innlandet og Helseinn.