Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
23. april 2021
Kategori for Arrangement:

Hjemmet som møteplass for ulike tjenesteregimer

Tidspunkt: 08.30-09.30 | Sted: Microsoft Teams

Gjennom de siste 10-15 årene har flere og flere fått mulighet til å bli boende i eget hjem, på tross av funksjonsnedsettelser og ulike behov for bistand fra andre for å mestre livet sitt. Dette har i første omgang berørt den kommunale primærhelsetjenesten. Nå har også spesialisthelsetjenesten startet en gradvis omstilling, hvor mer og mer av behandlingsforløpet og oppfølging fra sykehusene flyttes til pasientens hjem. «Digital hjemme-oppfølging» er et sentralt begrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023. «For sårbare pasientgrupper flyttes det medisin­ske utstyret dit pasienten er – ikke omvendt».

Kommunene har arbeidet med velferdsteknologi gjennom mange år allerede. Dette har startet en digital transformasjon hvor helhetlige tjenesteforløp og omorganisering av de kommunale tjenestene har fått mer og mer fokus. Velferdsteknologien har dermed «vokst ut av båsen sin». Fra å handle om digitale trygghets alarmer, digitale låser og medisindispensere, har fokus mer og mer blitt flyttet over på nødvendig omorganisering og nye tjenester. Målet er at innbyggerne i størst mulig grad skal mestre livet sitt – i alle livets faser og med ulike former for midlertidige eller permanente funksjonsnedsettelser og sykdommer.

Nå setter også spesialisthelsetjenesten dette høyt på sin agenda. Helse Sør Øst har satt av betydelige ressurser til å arbeide med Digital Hjemmeoppfølging. Dermed beveger spesialisthelsetjenesten seg inn på en arena som hittil har vært kommunenes domene. Ulike typer teknologi og ulike tjenesteregimer møtes hjemme hos innbyggerne. Vi må sørge for at det møtet blir godt, slik at helse- og omsorgstjenestene oppleves som en enhetlig tjeneste for tjenestemottageren, og at «helhetlige behandlingsforløp» ikke bare blir fine ord i politiske programmer og i ulike styringsdokumenter.

Mange av kommunene har allerede utviklet tjenester og kommet ganske langt i prosessen med «digital hjemmeoppfølging». Det er derfor blitt kritisk viktig at vi evner å koordinere nye initiativer med allerede pågående prosesser i kommunene. Primær- og spesialisthelsetjenesten må samsnakkes for å skape «samsyn» som er en forutsetning for å få til samhandling. Dette gjelder både på prosess og på teknologi. Helsefelleskapet er under etablering for å være et felles verktøy for å sette sammen de ulike tjenestene.

I Innlandet har vi kommet lenger enn noen andre regioner med å ta høyde for disse forholdene, blant annet gjennom etableringen av «Verksted for integrerte helsetjenester». Helseinn ønsker å ta en aktiv rolle for å få til dialog og felles tenkning til innbyggernes beste.  Derfor ønske vi å legge til rette for åpne og likeverdige samtaler hvor innbyggeren («brukeren»/«pasienten») står i fokus.

Ved at vi flytter en stadig større andel av behandlingsforløpene hjem, innebærer det en betydelig oppgaveforskyvning. Dette reflekteres dårlig i eksisterende finansieringsmodeller. Hvordan kan Helsefelleskapet fungere som verktøy for å sette sammen ressursene som rettes inn mot digital hjemmeoppfølging?

Agenda:

  • Innledning v/Tor Sætrang, HelseINN
  • Helsefellesskapet v/Sverre Sætre, Sykehuset Innlandet
  • Eksempel på et vellykket samhandlingsprosjekt – sårprosjektet. v/Marianne Ege Lundberg, Søndre Land kommune
  • Diskusjon

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.